Charters

Respect voor club en medewerkers

 • Kleedkamers en accommodatie net achterlaten.
 • Training van de club aandoen voor elke wedstrijd.

Respect voor tegenstanders

 • Fair play hoog in het vaandel dragen. Voetbal is een contactsport, maar vuile overtredingen en verwijten horen niet thuis op een voetbalveld.

Respect voor trainers

 • Meningsverschillen worden op een respectvolle manier uitgepraat. Handgebaren en verwijten zijn ook hier niet op hun plaats.
 • De trainer wordt tijdig verwittigd wanneer speler niet of te laat op training of wedstrijd aanwezig kan zijn.

Respect voor wedstrijdleiding

 • De beslissingen van de scheidsrechter worden zonder tegenspraak gerespecteerd.

Respect voor supporters

 • Reacties ten opzichte van supporters van de eigen ploeg, of de tegenpartij zijn uitgesloten.

Respect voor medespelers

 • Er wordt als echte teamgenoten met elkaar omgegaan. Iedereen is welkom op onze club ongeacht geslacht, afkomst, religie, persoonlijkheid,…

Respect voor zichzelf en het milieu

 • Goede hygiëne voor en na de wedstrijd.
 • Nuchter aanwezig voor een wedstrijd.
 • Afval wordt op de correcte plaatsen weggesmeten, net zoals peuken.

Goede wedstrijdmentaliteit

 • Als team er alles, binnen wat reglementair is toegelaten, aan doen om de wedstrijd te winnen. Zonder de opleidingsvisie uit het oog te verliezen. Op een voetballende manier aan kansen komen, en op een voetballende manier uit de problemen geraken. Resultaat is hieraan ondergeschikt.

Dynamo Beervelde vraagt aan elke speler, trainer en begeleider om het door de
Belgische Voetbalbond gesteunde ‘Fair Play Charter’ van de FIFA te respecteren, met
name:

 • Respect voor de spelregels
 • Respect voor de scheidsrechters en de officials
 • Respect voor je eigen club
 • Respect voor de tegenstrever
 • Respect voor je medemaats
 • Respect voor alle collega-voetballers
 • Respect voor de supporters van andere ploegen
 • Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.
 • Respect is een belangrijke waarde in onze club: zowel voor de spelers, trainers, afgevaardigden en supporters van de eigen ploeg als de tegenstander en de scheidsrechter. Als ouder vervult u op dat vlak een voorbeeldfunctie.
 • Moedig uw zoon of dochter en zijn medespelers gerust aan, maar blijf altijd positief, ook bij verlies of tegenover de tegenstander. Ga ook niet in discussie met supporters van de tegenpartij of de scheidsrechter.
 • Voetbal is voor onze spelers een hobby. Spelplezier moet ten alle tijd voorop staan. Kinderen overbodige druk opleggen werkt contraproductief.
 • Bij een nederlaag durven er al eens traantjes vloeien. Probeer uw kind op die momenten duidelijk te maken dat sport meer is dan winnen of verliezen. Voetbal draait ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking.
 • Voetbal is een teamsport. We verwachten dat onze spelers dan ook zoveel mogelijk aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.
 • Indien uw kind toch niet aanwezig kan op een wedstrijd of training, verwittig dan zeker tijdig de trainer.
 • Op tijd komen is een vorm van elementaire beleefdheid. We rekenen er dan ook op dat iedereen op het afgesproken uur aanwezig is voor trainingen en wedstrijden.
 • Toon belangstelling in de hobby van uw zoon of dochter en probeer zelf zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn op wedstrijden en andere clubactiviteiten.
 • Zorg voor een haalbaar en gezond evenwicht tussen de sportactiviteiten en de schoolse verplichtingen van je kind. Straf uw kind niet door hem een training of wedstrijd te ontzeggen.
 • Een gezonde levenswijze voor uw kind begint bij u zelf. Geef dus zelf het goede voorbeeld. Zorg ervoor dat uw kind voldoende rust heeft. Beperk het gebruik van alcohol en sigaretten in het bijzijn van de spelertjes.
 • Zorg ervoor dat de sportkledij van uw kind gemerkt of genaamtekend is. Zo kunnen we verloren voorwerpen tot een minimum beperken.
 • Bij een afwezigheid met een gegronde reden wordt de trainer (voor spelers) of de jeugdcoördinator (voor trainers) zo vroeg mogelijk verwittigd.
 • Niet verwittigen getuigt van weinig respect, kan worden geïnterpreteerd als onverantwoord en kan aanleiding geven tot niet deelname aan wedstrijden of tornooien.

Gebruik sociale media

 • Dynamo Beervelde heeft geen probleem met het gebruik van sociale media indien ze op een positieve en constructieve manier ten behoeve van de club worden ingezet.
 • Als bestuur verwachten wij van onze trainers, begeleiders en bestuurders (in essentie alle vrijwilligers rondom de club) dat sociale media uitsluitend in een positieve wijze zullen worden gebruikt. Ze mogen daarom niet gebruikt worden om meningen/kritiek te ventileren over en op trainers, bestuursleden, spelers, enz…, maar ook niet over/op derden (scheidsrechters, clubs etc).
 • Een goed en verantwoord gebruik van sociale media kan bijdragen aan een positief imago van onze club. De al goede sfeer zal hierdoor gewaarborgd blijven. Het verkeerd en onverantwoord gebruik van sociale media kan echter onbedoelde en soms zelfs negatieve gevolgen met zich mee brengen.
 • Verspreid daarom geen vertrouwelijke info. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn voorlopige teamindelingen of de inhoud van vertrouwelijke gesprekken tussen trainers/leiders en spelers/ouders.
 • Respecteer de privacy van anderen. Meng je niet in online gesprekken en (forum) discussies waarbij onze leden met naam en/of foto betrokken zijn, zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Denk na voor je reageert. Teksten op internet en gestuurd via sociale media kunnen anders geïnterpreteerd worden dan bedoeld. Denk daarom na over wat je over jezelf en anderen op internet zet. Besloten sociale media bestaan niet, op internet is alles openbaar.
 • Tijdens wedstrijden is het gebruik van sociale media door spelers, trainers en begeleiding die actief met de wedstrijd bezig zijn niet toegestaan. Het leidt af en heeft geen verdere toegevoegde waarde voor het spel.
 • Indien er onverhoopt situaties ontstaan waarin er, volgens Dynamo Beervelde, misbruik is gemaakt en de normen en waarden van onze club niet worden gevolgd, kan er tot een sanctie worden overgegaan.

Klachten

 • Klachten van spelers of ouders kunnen niet tijdens of na de wedstrijden besproken worden.
 • Als er klachten zijn over de sportieve gang van zaken kunnen deze op afspraak besproken worden met de trainer voor of na een training en met de verplichte aanwezigheid van iemand van de sportieve cel.

Sancties

 • Foutief gedrag of het niet opvolgen van het huishoudelijk reglement leidt tot sancties die zoveel mogelijk bijdragen tot verbeterd gedrag.
 • Voorbeelden van positieve straffen: het kuisen van de kleedkamers, het wassen van de ballen, het fluiten van een wedstrijd,…
 • Herhaaldelijke overtredingen, het weigeren van opgelegde sancties en alle drugsdelicten of diefstal leiden tot een tijdelijke of definitieve verwijdering uit de club.
 • Beslissingen om iemand tijdelijk of definitief te verwijderen worden genomen door het bestuur, na consultatie van de betrokkenen.