Eindejaarsactie

Win met de dynamobon!

Eindejaarsactie in Groot Lochristi & omgeving

In samenwerking met meer dan 50 lokale handelaars!

Hoofdprijzen

Afbeeldingen zijn enkel ter illustratie en niet bindend!

+ 1.300 € aan waardebonnen. Zie volledige lijst verder op de pagina.

FAQ!

Waar kan ik de dynamobon kopen?

Je kan een bon bestellen via dynamobon@fcdynamobeervelde.be.
Of je kan de bon verkrijgen in de deelnemende winkels of via onze dynamo leden.

Hoeveel kost de dynamobon?

De prijs van het boekje is 15€.
Hiervoor krijg je 54 kortingsbonnen en maak bovendien kans op één van de vele tombolaprijzen.

Wanneer is de trekking?

De trekking van de tombola vindt plaats op 29 januari 2023.
De winnaars en prijzen zullen bekend gemaakt worden via de website www.fcdynamobeervelde.be.

Waar gaat mijn geld naartoe?

Met deze actie steunen jullie en wij het project FC Dynamo, VZW Mok (een kleinschalig, inclusief woon- en werkintiatief te Beervelde) en de lokale handelaars en winkels.

Prijzen

Deelnemende ondernemingen en winkels

Met veel dank aan alle deelnemende ondernemingen en winkels!

Algemene voorwaarden!

1.   De verkoop door FC Dynamo Beervelde ( hierna “organisator”) van de “Dynamobon” loopt van woensdag 8/12/2021 tot en met zaterdag 28/01/2023 en kan tegen de prijs van 15 euro verkregen worden.

2.   Kortingsbonnen, deeluitmakend van de “dynamobon” kunnen nooit afgescheiden van de “dynamobon” worden verkocht en zijn enkel  te gebruiken bij op de desbetreffende op de kortingsbon vernoemde handelaars en dit voor de waarde of het percentage dat op de respectievelijke kortingsbon staat vermeld.

3.   Door de aankoop van de “dynamobon” aanvaardt de koper alle bepalingen van de algemene voorwaarden inzake de kortingen, haar voorwaarden en de mogelijke deelname aan de tombola.

4.   Enkel onder de op de kortingsbon eventueel vermelde bijkomende voorwaarden, kan de korting effectief toegekend worden.

5.   Het kortingsbedrag of het percentage korting vermeld op de bon is niet cumuleerbaar met andere kortingen, prijsverminderingen of kortingsbonnen.

6.   Alle kortingsbonnen zijn geldig vanaf 10/12/2022 t.e.m. 31/03/2023, tenzij anders vermeld op de kortingsbon zelf.

7.   Alle deelnemende handelaars, vermeld op de kortingsbonnen, verklaren zich te houden aan de wetgeving betreffende prijsverminderingen, waarvoor de organisator nooit aansprakelijk kan worden geacht.

8.   In geval van bedrog of bij elke poging tot bedrog om een korting of prijs te bekomen, zoals vervalsing van de “Dynamobon”, de kortingsbonnen of tombolaloten, zal de organisator steeds klacht indienen bij het parket, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstelling.

9.   Bij elke aankoop van één “Dynamobon”, wordt aan de koper één tombolalot toegekend dat uiterlijk voor zaterdag 28/01/2022 12 h dient te zijn ingediend bij de deelnemende handelaars of voor  zondag 29/01/2022 12h bij de kantine van FC Dynamo Beervelde.

10. Bij deelname aan de tombola kunnen in totaal 4500€ + prijzen gewonnen worden. De eerste prijs is een fietsenbon van 1000€, de tweede prijs is een BBQ tww 800€, de derde prijs een kettingzaag twv 750€, de vierde prijs reisbon twv 500€, de vijfde prijs een ballonvaart voor 2p, de zesde prijs een gevulde winkelwagen twv 200€, de zevende prijs een restaurantbon twv 250 €. De waarde van de overige prijzen ligt onder de €100 per prijs. Deze prijzen worden aangeboden onder de voorwaarden en geldigheid zoals vermeld in dit reglement of zoals de sponsor schriftelijk overeengekomen is met de organisator.

11. In functie van het aantal verkochte loten behoudt de organisator zich het recht voor om het aantal te verdelen prijzen aan te passen.

12. De toewijzing van de prijzen gebeurt door handmatige lottrekking. Voor de hoofdprijs worden 3 extra reserves getrokken. Indien de hoofdwinnaar niet aan de voorwaarden wenst te voldoen komt de prijs ten goede aan de eerstvolgende op de reservelijst. De trekking en de afhandeling van de trekking gebeurt op zondag 29/01/2023 in het lokaal van de organisator.

13. De prijzen van winnaars die niet geïdentificeerd kunnen worden of prijzen van winnaars die zich niet kenbaar hebben gemaakt vóór 28/02/2023 om 24h, blijven eigendom van de organisator.

14.   De organisator kan de prijsuitreiking uitstellen voor tombolaloten waartegen verzet werd aangetekend of waarvan de echtheid dient gecontroleerd te worden.

15.   De officiële bekendmaking van alle winnaars gebeurt door de organisator op zondag 29/01/2023. Vanaf 30/01/2023 zullen alle winnaars persoonlijk gecontacteerd worden via de contactgegevens die op het tombolalot zijn vermeld.

16.   Wanneer een deelnemer vaststelt dat hij gewonnen heeft, wordt hem gevraagd om zich onmiddellijk kenbaar te maken aan de organisator. Hij zal zijn prijs in ontvangst kunnen nemen mits een geldige identificatie en dit in het clublokaal van FC Dynamo Beervelde (Zevestraat 3, 9080 Beervelde). Wie om enige reden dan ook zijn prijs zelf niet komt ophalen op de trekking zelf dient deze vóór maandag 28/02/2023 op te halen in het clublokaal van FC Dynamo Beervelde. Dit kan wekelijks op donderdagavond tussen 20u-22u of op afspraak.

17.   Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de tombola, indien en voor zover zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Indien de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de tombola worden ontzegd, dan wel kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

18.   De lijst met winnende nummers en personen is beschikbaar bij de organisator maar wordt wegens GDPR niet gedeeld.

19.   Over deze tombola wordt, behoudens datgene hierboven vermeld, noch schriftelijk, noch telefonisch enige informatie verstrekt.

20.   De prijzen kunnen noch omgeruild, noch in speciën omgezet worden.

21.   De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. ontvreemding, vernieling of verlies van de “Dynamobon”, kortingsbonnen en het tombolalot.

22. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook, die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname aan deze tombola.

23. De organisator zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de tombola geheel of gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van redenen waar de organisator geen controle over heeft (toeval of overmacht) of omwille van om het even welke andere gebeurtenis die door de organisator, volgens haar eigen discretie, beschouwd wordt als iets wat de uitvoering van de tombola onder de initieel voorziene omstandigheden bemoeilijkt.

24. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de tombola en de voorziene prijzen gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van de COVID-19 epidemie. De organisator neemt in dit kader soeverein alle beslissingen die zij passend acht.

25. De deelname aan de tombola van de organisator, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Tegen deze bepalingen kan geen beroep ingediend worden.

26. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd.

27. De organisator verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven.

28. Indien één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.